14 دسامبر 11

Zite: مجله ای شخصی در دستانتان

این روزها  شخصی سازی رسانه ها به شدت فراگیر شده است. هر کسی برای خودش خبرهای شخصی شده را می خواند، به رادیوهای شخصی گوش میدهد […]