استاندار وب

10 ژانویه 12

نگاهی کلی به وب ایران–بخش اول

داوری جشنواره وب ایران به اتمام رسید. همونطور که انتظار می رفت، تعداد شرکت کنندگان در گروه های مختلف خیلی زیاد بود و کار داوری رو […]