نوشته‌های احسان طریقت

تاثیرگذار باش

“شهری زیبا و مردم با رأفتی را می‌بینم که از درون این مغاک بیرون آمده و بر می‌خیزند. زندگی کسانی را می‌بینم که به خاطرشان خودم را فدا می‌کنم و همچنین می‌بینم که در صلح، آرامش و شادی به زندگی خود ادامه می‌دهند. می‌بینم که جایگاهی مقدس از خود در...

دسته‌بندی -گفته هاي بزرگان

…

در بحرانی ترین روزهای  زندگی, شبانه روز (جنگ۲ جهانی) ۱۸ ساعت کار می کردم. هر وقت از من می پرسیدند که برای مسئولیت بزرگی که بر عهده دارم (رهبری انگلستان در جنگ)آیا نگران می شوم یا نه؟ در پاسخ می‌گفتم :به اندازه کافی گرفتار و سرگرم کارم که  فرصتی برای...

گفتاری از دکتر شریعتی

گفتاری از دکتر شریعتی

نه در حالت بمان نه در جایتهمواره روحی مهاجر باشبه سوی مبداءبه سوی آنجا که می‌توانی انسان باشیبه سوی آنجایی که می‌توانی جهاد کنیبه سوی آنجایی که می‌توانی از آنچههستی و هستندفاصله بگیری

دکتر علی شریعتی