نوشته‌های احسان طریقت

Els Gladiadors del Pep

فیلمی که به سفارش پپ گواردیولا توسط دوستش درست شده بود و ۱۰ دقیقه قبل از بازی با منچستر برای بازیکنان نمایش داده شد

دسته‌بندی -يوتيوب

Vatanam – (اولین سرود ملی ایران( در زمان مظفرالدین شاه

وطنمسالار عقیلی نام جاوید وطنصبح امید وطنجلوه کن در آسمانهمچو مهر جاودانوطن ای هستی من شور و سرمستی منجلوه کن در آسمانهمچو مهر جاودانبشنو سوز سخنمکه همآواز تو منمهمه جان و تنموطنم، وطنم، وطنم، وطنم بشنو سوز سخنمکه نوا گر این چمنمهمه جان و تنموطنم،...