نوشته‌های احسان طریقت

به بهانه سالگرد شهادت دکتر علی شریعتی

پوران شریعت رضوی (همسر دکتر): علی تعریف میکرد: روزی یکی از سربازهایی که نگهبان سلول من بود، سوال کرد که تو را برای چی گرفتند؟ اسلحه داشتی؟ جواب دادم، بله. پرسید چند تا داشتی؟ جواب دادم، دو سه تا. گفت: مارکش چه بود، جواب دادم: خودکار. سالشمار...

دسته‌بندی -دكتر شريعتي

خوشبختی ما

خوشبختی ما در سه جمله است : تجربه از دیروز، استفاده از امروز، امید به فردا ولی ما با سه جمله دیگر زندگی مان را تباه می کنیم: حسرت دیروز، اتلاف امروز، ترس از فردا
 
دکتر علی شریعتی

مرا کسی نساخت

مرا کسی نساخت٬ خدا ساخت٬ نه آنچنان که کسی می خواست که من کسی نداشتم ٬کسم خدا بود٬ کس بی کسان ! او بود که مرا ساخت آنچنان که خودش خواست٬ نه از من پرسید٬ نه از آن “من دیگرم”! …… بهترین فرشته ها همین شیطان بود. مرد و مردانه...

شب قدر دکتر شریعتی

  تاریخ قبرستانی است طولانی و تاریک، ساکت و غمناک، قرن‌ها از پس قرن‌ها هم تهی و هم سرد، مرگبار و سیاه و نسل‌ها در پی نسل‌ها، همه تکراری و همه تقلیدی، و زندگی‌ها، اندیشه‌ها و آرمان‌ها همه سنتی و موروثی، فرهنگ و تمدن و هنر و ایمان همه مرده ریگ! ناگاه...