قسمت ۲ – پرونده جنگ جهانی دوم: زندگی در دوران هیتلر