دانایی توانایی است – مطلب ویژه انتشار ۲۰۰۰مین شماره روزنامه فناوران