یک رهجو

این سو و آن سو

این سو غم و آن سو شادی

این سو اخم و آن سو لبخند

این سو تنهایی و آن سو عشق ۲ نفر.

اینسو من و آنسو او

بخوانید  برگ

نظر دهید