یک رهجو

ژانر ۲

اونهایی که دیدگاه یا طرز فکر خودشون رو به همه آدم ها تعمیم میدن.

مثال: ۱۰۰ فیلم/کتاب/موسیقی که قبل از مرگ باید دید/خوند/گوش کرد.

بخوانید  ژانر ۱

نظر دهید