یک رهجو

روزهایمان

انقدر روزهایمان به 🙁 گذشته است که حتی 😐 بودن برایمان ارزویی در دور دست‌هاست.


[Posted with iBlogger from my iPod touch]

بخوانید  سیاه نوشته

نظر دهید