یک رهجو

به کجا چنین شتابان

به کجا چنین شتابان. هوووووی زمان با توام. که چی مثل اسب نشادر خورده از عقب رَم کردی یورتمه می ری. افسارت گیر کرده به دستام. منم داری می بری. نمیخواااااام بیام…

بخوانید  ۷ ماهه بودی؟

نظر دهید