یک رهجو

خوشبختی ما

خوشبختی ما در سه جمله است :
تجربه از دیروز، استفاده از امروز، امید به فردا
ولی ما با سه جمله دیگر زندگی مان را تباه می کنیم:
حسرت دیروز، اتلاف امروز، ترس از فردا

 

دکتر علی شریعتی

بخوانید  گفتاری از دکتر شریعتی

نظر دهید