یک رهجو

درسواره زندگی – ۳

دندونی که درد میکنه آدم نباید به خدا شکایت کنه. باید خودش عمل کنه و اون را بکشه بندازه دور.
بخوانید  غرورم! شکست

نظر دهید