یک رهجو

زندگی یعنی…

زندگی یعنی امیدوار بودن محبوب من!

زندگی

مشغله ای جدی است

درست مثل دوست داشتن تو…

 

ناظم حکمت

بخوانید  شفیعی کدکنی

نظر دهید