نوشته‌های احسان طریقت

در بحرانی ترین روزهای  زندگی, شبانه روز (جنگ۲ جهانی) ۱۸ ساعت کار می کردم. هر وقت از من می پرسیدند که برای مسئولیت بزرگی که بر عهده دارم (رهبری انگلستان در جنگ)آیا نگران می شوم یا نه؟ در پاسخ می‌گفتم :به اندازه کافی گرفتار و سرگرم کارم که  فرصتی برای نگرانی و تشویش ندارم!

 

وینستون چرچیل

نظر دهید

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.