یک رهجو

در بحرانی ترین روزهای  زندگی, شبانه روز (جنگ۲ جهانی) ۱۸ ساعت کار می کردم. هر وقت از من می پرسیدند که برای مسئولیت بزرگی که بر عهده دارم (رهبری انگلستان در جنگ)آیا نگران می شوم یا نه؟ در پاسخ می‌گفتم :به اندازه کافی گرفتار و سرگرم کارم که  فرصتی برای نگرانی و تشویش ندارم!

 

وینستون چرچیل

بخوانید  زندگی

نظر دهید