یک رهجو

دانستن یا ندانستن! مساله این است

هر کس که بداند و بداند که بداند
اسب خردش،‌گنبد گردون بجهاند

هر کس که بداند و نداند که بداند
بیدارش کنید تا خفته نماند

هر کس که نداند و بداند که نداند
لنگان خرک خویش به منزل برساند

هر کس که نداند و نداند که نداند
در جهل مرکب ابد الدهر بماند

بخوانید  اونی که می خواستی

نظر دهید