یک رهجو

بوسه

گفته بودم که اگر بوسه دهی ، توبه کنم
که دگر باره از این خطاها نکنم

بوسه دادی ، چو بر خاست لبت از لب من
توبه کردم که دگر توبه ی بی جا نکنم

بخوانید  حمید هامون، آروم گرفتی بالاخره؟

نظر دهید