یک رهجو

به پاس صدای خسروی آواز ایران

بانگ گردشهای چرخ  است این که خلق
می رسانندش به تنبور و به حلق

ما همه اجزای آدم بوده ایم
از بهشت این لحن ها بشنوده ایم

بخوانید  گرم و تنها

۲ نظرات

  • کاش این خسروی آواز ایران قدر خودش را بیشتر می دانست ، کمتر کار می کرد تا مثل شب سکوت کویر بعد از سه سال آهنگسازی کیهان خان کلهر کار خوب به دست مردم دوست دارش برساند . کاش در دایره محدود سازها و آدم ها گرفتار نمی شد تا زوایای پنهان موسیقیمان را به رخ بکشد نه تکرار مکرر .