یک رهجو

کاش…

کاش! کاغذم را یارای جای گرفتن جهان می‌بود.

کاش!  قلمم را یارای جای گرفتن جهان ‌می‌بود.

کاش! ذهنم را یارای حرکت قلمم بر کاغذ می‌بود.

کاش!…

بخوانید  قفس دو بیتی شاعر

نظر دهید