یک رهجو

گفتاری از دکتر شریعتی

نه در حالت بمان نه در جایت
همواره روحی مهاجر باش
به سوی مبداء
به سوی آنجا که می‌توانی انسان باشی
به سوی آنجایی که می‌توانی جهاد کنی
به سوی آنجایی که می‌توانی از آنچه
هستی و هستند
فاصله بگیری

دکتر علی شریعتی

بخوانید  ...

۱ دیدگاه